Facebook Twitter

Celem Fundacji są:

 1. Działalność w zakresie ochrony zdrowia.
 2. Działania na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki społecznej.
 3. szerzenie wiedzy na temat profilaktyki pierwotnej, czyli prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia – zapobiegania chorobom poprzez kontrolowanie czynników ryzyka.
 4. Propagowanie wiedzy na temat profilaktyki wtórnej, czyli zapobiegania konsekwencjom choroby poprzez jej wczesne wykrycie i leczenie (przesiewowe badanie skriningowe). 
 5. Edukacja i wdrażanie nowych metod promocji programów profilaktycznych.
 6. Aktywny udział poprzez rekomendacje zmian systemowych w ochronie zdrowia.
 7. Wsparcie placówek ochrony zdrowia realizujących programy profilaktyki zdrowotnej.
 8. Działalność dobroczynna.
 9. Prowadzenie działań na rzecz osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem
  i wykluczeniem społecznym, zwłaszcza osób starszym, z niepełnosprawnościami
  i niesamodzielnych.
 10. Organizacja przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym, oświatowym, kulturalnym w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży.
 11. Działania w obszarze przeciwdziałania patologiom społecznym.
 12. Działania na rzecz powszechnego dostępu do opieki zdrowotnej.
 13. Działania na rzecz ogółu społeczności, propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.